www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia transportowe

 • podjazd
 • miejsca parkingowe
 • przywołanie pracownika Dostawcy usług dzwonkiem przy drzwiach wejściowych

Obsługa pracowników w Biurze Obsługi Abonenta:

 • Osoby z niepełnosprawnościami mogą zawsze liczyć na wsparcie przeszkolonych w tym zakresie pracowników Dostawcy usług.

Obsługa pracowników w lokalu Abonenta:

 • Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie pracowników Dostawcy usług w ich lokalu w celu zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Udostępnienie wzorów umowy, regulaminu, cenników i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług telefonii stacjonarnej wskazanych w przepisach prawa:

 • w Biurze Obsługi Abonenta w formie papierowej sporządzonych większą czcionką (16 verdana) lub na żądanie osoby niepełnosprawnej w postaci pliku pdf. na nośniku elektronicznym.
 • na stronie internetowej w postaci elektronicznej w formacie pdf. umożliwiającym dowolne ustawienie wymiaru dokumentu.

Udostępnienie informacji o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych:

 • w Biurze Obsługi Abonenta w formie papierowej sporządzonych dużą czcionką (16 verdana) lub na żądanie osoby niepełnosprawnej w postaci pliku pdf. na nośniku elektronicznym.
 • na stronie internetowej w postaci elektronicznej w formacie pdf. umożliwiającym dowolne ustawienie wymiaru dokumentu.

Udostępnienie informacji o ogólnych warunkach umowy telefonii stacjonarnej:

 • w Biurze Obsługi Abonenta w formie papierowej sporządzonych dużą czcionką (16 verdana) lub na żądanie osoby niepełnosprawnej w postaci pliku pdf. na nośniku elektronicznym.
 • na stronie internetowej w postaci elektronicznej w formacie pdf. umożliwiającym dowolne ustawienie wymiaru dokumentu.

  Umowa telefonii stacjonarnej wskazuje mi.in :
  1. strony umowy, w tym adres i siedzibę Dostawcy usług.
  2. świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na abonament.
  3. termin rozpoczęcia świadczenia usług.
  4. okres, na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych.
  5. pakiet taryfowy.
  6. tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania
  7. sposoby dokonywania płatności.

  Dane z art. 56 ust. 3 pkt. 6-8, 10-21 Prawa telekomunikacyjnego zawarte są na podstawie Umowy w Regulaminie. Są to dane dotyczące: sposobu składania zamówień na pakiety, plany taryfowe oraz dodatkowe opcje usług, sposobu dokonywania płatności, okresu rozliczeniowego, ograniczeń w korzystaniu ze Sprzętu, funkcjonalności, jakości usług, usług serwisowych, odpowiedzialności Dostawcy usług, reklamacji, polubownego rozwiązywania sporów, uzyskiwania informacji o aktualnym cenniku, kosztach usług serwisowych oraz zagrożeniach związanych z usługą, spisu Abonentów, warunków zwrotu urządzeń końcowych oraz wskazania na czyj koszt zwrot ma nastąpić.


  Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa może być także zawarta na czas oznaczony, jeżeli Dostawca usług przewidzi taką możliwość. Umowa zawierana jest w formie pisemnej lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Dostawcy usług www.tvsm.pl, gdy Dostawca usług przewidzi taką możliwość.

Rozporządzenie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych


Powiadomienie o chęci skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM


Biuro Obsługi Abonenta czynne:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 17.00
wtorek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

Kasa czynna:
poniedziałek - piątek: 10.00 – 14.00

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz