www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

2014-05-05

Zmiana Regulaminu oraz Cennika

Informujemy, że 08.06.2014r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13.

Ponadto 01.07.2014r. ulegnie zmianie Cennik usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązujący dla umów zawartych przed dniem 01.09.2010r.


Obowiązek wprowadzenia zmian do regulaminu wynika z nowego rozporządzenia reklamacyjnego - Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej Dz.U.2014.284 oraz innych regulacji wprowadzonych przez Spółdzielnię. Zmiana Cennika wynika z podwyższenia ceny za analogowy Pakiet socjalny.

Jednocześnie Spółdzielnia informuje o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, przy czym termin na realizację tego prawa upływa z dniem wejścia tych zmian w życie. Abonent, którego te zmiany dotyczą jest uprawniony zgodnie z art.60a ust. 1, 2, 3 i 3a oraz art. 61 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne DZ. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm. do wypowiedzenia umowy. Jeśli Abonent wypowiedział umowę na podstawie zmian przepisów prawa, Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi. W pozostałych przypadkach oraz w przypadku podwyższenia ceny za analogowy Pakiet socjalny Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi.


W regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

Rozdział IV. Obsługa serwisowa. Zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Ust. 2 w § 9 o tytule: Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań otrzymuje brzmienie:

Za każdą godzinę, w której wystąpiły przerwy, niezależnie od długości ich trwania Abonentowi przysługuje kara umowna w wysokości 1/720 średniej miesięcznej opłaty abonamentowej liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych. Abonent jest uprawniony do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

Rozdział VI. Zawieszenie wykonania umowy. Pkt. a w ust. 1 w § 12 o tytule: Zawieszenie wykonania umowy otrzymuje treść:

Dostawca usług może zawiesić wykonywanie Umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Usług na rzecz Abonenta:
 1. jeżeli Abonent jest w zwłoce z zapłatą Abonamentu za okres dłuższy niż jeden Okres rozliczeniowy albo uporczywie narusza warunki Regulaminu świadczenia usług lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo podejmuje działania utrudniające, albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych i nie zapłacił Abonamentu, ani nie usunął pozostałych przyczyn zawieszenia usług w terminie nie krótszym niż 15 dni określonym w wezwaniu Dostawcy usług. Jeśli Abonent nie zapłacił Abonamentu, ani nie usunął pozostałych przyczyn zawieszenia usług w wyznaczonym terminie Dostawca usług jest uprawniony zgodnie z umową do jej rozwiązania za wypowiedzeniem. Gdy Abonent w wyznaczonym terminie zapłaci Abonament lub usunie pozostałe przyczyny zawieszenia Dostawca usług zobowiązany jest wznowić świadczenie Usług w terminie 3 dni od dnia wykonania zobowiązań.

Rozdział VIII. Postępowanie reklamacyjne.
W § 14 o tytule Powód reklamacji usunięto zdanie 2 o treści: Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty Abonamentu.

W § 15 o tytule: Procedura składania reklamacji ust. 1 zdanie 1 otrzymuje treść:

Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez Przedstawiciela Dostawcy usług w siedzibie BOA, a także w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez Dostawcę usług.

W § 15 o tytule: Procedura składania reklamacji ust. 2 pkt. f otrzymuje treść:
wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów prawa - w przypadku, gdy Abonent żąda ich wypłaty;

W § 15 o tytule: Procedura składania reklamacji ust. 3 otrzymuje treść:
W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2, Przedstawiciel Dostawcy usług, jest obowiązany, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do wskazania Abonentowi konieczności jej uzupełnienia w określonym terminie z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.

Od 1 lipca 2014r. zmianie ulegnie CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEWIZJI KABLOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU, UL. MONIUSZKI 13 OBOWIĄZUJĄCY DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED DNIEM 01.09.2010R. w odniesieniu do pozycji MIESIĘCZNE OPŁATY ABONAMENTOWE ZA PAKIETY PROGRAMOWE PKT. I. Pakiety analogowe, ppkt.1 Pakiet Socjalny:

Cena dotychczasowaCena od 1.07.2014r.
Cena netto w zł1)7,0110,18
Cena brutto w zł1)7,5710,99
Pełna wersja cennika
Pełna wersja regulaminu

Z poważaniem

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej

Biuro Obsługi Abonenta nieczynne.
Obsługa jedynie przez telefon lub Internet

Kasa nieczynna.

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz