Zmiana regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu informuje, iż w treści Regulaminu, o którym mowa powyżej, wprowadza się z dniem 1 stycznia 2023 roku następujące zmiany:

1) § 8 ust. 1 powinien posiadać brzmienie:

W przypadku odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania, wygaśnięcia Abonent zobowiązany jest zwrócić Dostawcy usług Sprzęt w siedzibie BOA w godzinach jego otwarcia w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Abonent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu Dostawcy usług będące następstwem prawidłowego używania. W pozostałym zakresie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wskazanego w zdaniu pierwszym Abonent ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu wysokość odszkodowania winna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba, że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Abonentom którzy nie akceptują powyższej zmiany wynikającej ze zmiany Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, natomiast Operatorowi przysługuje z tego tytułu zwrot ulgi. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. ze skutkiem na koniec grudnia 2022 r.