www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
Kategoria OGÓLNE
 1. Gdzie można zgłosić usterkę?
  Wszystkie problemy z odbiorem sygnałów telewizyjnych oraz problemy z dostępem do Internetu i telefonii należy zgłaszać osobiście, telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej do Biura Obsługi Abonentów przy ul. Piotra Skargi 1. tel. 56 66 32 040. Telefon BOA czynny jest całodobowo i w godzinach pracy odbierany przez pracownika a po godzinach automatycznie przekierowany na automat zgłoszeniowy serwisu. Po skończeniu nagrania zgłoszenia problemu informacja jest natychmiast przekazywana do dyżurnego technika.
 2. Jak można przenieść usługę do innego lokalu? 
  Należy w Biurze Obsługi Abonenta podpisać aneks do umowy zmieniający lokalizację zakończenia sieci. W celu podpisania aneksu należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo do nowego lokalu. Przeniesienie takie jest usługą płatną oraz uwarunkowane możliwościami technicznymi sieci.
 3. W gniazdku antenowym RTV znajdują się dwa wyjścia. Czy mogę podłączyć do nich dwa telewizory?
  Nie. Jedno wyjście oznaczone symbolem „TV” przeznaczone jest do podłączenia telewizora natomiast drugie oznaczone symbolem „R” przeznaczone jest do podłączenia odbiornika radiowego. Wyjście „R” posiada filtr tłumiący sygnały telewizyjne. Podłączenie odbiornika telewizyjnego do gniazda „R” powoduje śnieżenie lub zniekształcenie obrazu a nawet brak odbioru.
 4. Jak długo po podpisaniu umowy będę czekał na podłączenie sygnału? 
  TVKSM czyni starania, aby czas oczekiwania na podłączenie sygnału był jak najkrótszy. Jest on uzależniony od dnia podpisania umowy oraz ilości podpisanych umów w danym okresie. Zgodnie z regulaminem okres ten nie może być dłuższy niż 7 dni.
 5. Usługa została zawieszona z powodu zaległości płatności. Co zrobić?
  Należy w jak najkrótszym czasie uregulować całość zadłużenia włącznie z opłatami bieżącymi oraz opłatą za ponowne podłączenie zgodnie z cennikiem usług. Następnie dowód zapłaty dostarczyć do Biura Obsługi Abonenta. Usługa zostanie wznowiona w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym niż 7 dni.
 6. W jaki sposób można dokonać zapłaty za usługę? 
  Opłaty za usługi świadczone w sieci TVK SM należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przypisane do Abonenta. Można dokonywać je w bankowości elektronicznej poprzez Internet, przelewem z rachunku bankowego lub gotówką w dowolnej agencji oraz w kasie TVKSM przy ul. Piotra Skargi 1. Wpłaty w agencjach PKO BP oraz w kasie TVKSM wolne są od opłat bankowych.
 7. Osoba, na którą jest podpisana umowa wyjechała, czy mogę w jej imieniu zmienić pakiet?
  Tak. Wszelkie zmiany w umowie w drodze aneksu może dokonać każda osoba po przedłożeniu stosownego upoważnienia Abonenta.
 8. Czy umowa na korzystanie z sygnału telewizji kablowej i usługi dostępu do Internetu oraz telefonii może być podpisana na różne osoby?
  Tak. W takim wypadku będą dostarczane odrębne faktury, a wpłaty muszą być dokonywane na różne konta bankowe.
 9. Czy można przepisać umowę na inną osobę?
  Tak można. W tym celu abonent musi stawić się w siedzibie działu Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu przy ul. Piotra Skargi 1 wraz z osobą, na którą umowa ma być "przepisana". Osoba ta winna mieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie korzystać z usług telekomunikacyjnych oraz dowód osobisty. Zobowiązana jest także podać numer identyfikacji podatkowej (NIP). Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu, abonent oraz osoba, na którą umowa ma być "przepisana" podpisują właściwą umowę, na mocy której inna osoba będzie mogła korzystać z usług telekomunikacyjnych.
 10. Kto może zostać abonentem TVKSM oraz jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy?
  Abonentem może zostać każda osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu). W przypadku braku tytułu prawnego do lokalu należy posiadać zgodę osoby posiadającej taki tytuł (wzór zgody znajduje się na tej stronie www). Do zawarcia umowy niezbędne są: dokument tożsamości osoby zawierającej umowę, dokument potwierdzający prawo do lokalu, pisemna zgoda osoby posiadającej prawo do lokalu, podpisana kopia dokumentu tożsamości osoby posiadającej prawo do lokalu.
Biuro Obsługi Abonenta czynne:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 17.00
wtorek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

Kasa czynna:
poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.30
przerwa: 11:30 - 12:00

Copyright © 2009 - 2018 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz